Mål rörande rätt till personlig assistans under vistelsetiden på korttidsboende

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 17-18

Målet rör en 65- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som inte kunde kommunicera med andra eller själv påkalla uppmärksamhet eller hjälp. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om personlig assistans under tiden som hon vistades på korttidsboende med motivering att hennes hjälpbehov inte var sådana att de gick utöver vad som kunde tillgodoses vid korttidsboende enligt LSS. HFD hade meddelat att det inte fanns något hinder mot att bevilja assistansersättning under tiden en person vistas på korttidsboende. För att kunna neka sådan ersättning måste behovet faktiskt tillgodoses på annat sätt. Då enhetschefen uppgav att personalen för korttidsboendet inte kunde tillgodose tillsynsbehovet under den vakna tiden bedömde kammarrätten att sökandens hjälpbehov inte tillgodoseddes fullt ut av korttidsboendet. För att uppnå goda levnadsvillkor var hon i behov av personlig assistans. Kammarrätten meddelade att överklagandet delvis skulle bifallas och att målet skulle överlämnas till Försäkringskassan för fortsatt handläggning.