Mål rörande rätt till utökning av personlig assistans

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4508-18

Målet rör en 17- årig tjej som var beviljad 518 timmar av personlig assistans per halvår, boende med särskild service och möjligheten att vistas i föräldrahemmet med personlig assistans 1,5 dygn per vecka. Tjejen yrkade rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans med 600 timmar per halvår och att hon skulle ha rätt att vistas i föräldrahemmet 2,5 dygn per vecka med personlig assistans. Kommunen bestred yrkandet med motivering att hon inte hade nyttjat alla de beviljade timmar under år 2018 med undantag för två månader och att hennes behov av att vistas i föräldrahemmet hade minskat då hon var 17 år och skulle enligt kommunen börja frigöra sig från sina föräldrar. Tjejen anförde att anledningen till att hon inte hade nyttjat alla timmar var att de personliga assistenterna (föräldrarna) hade avstått från att debitera fullt utförd personlig assistans och att hennes bror hade varit inlagd på sjukhus. Vidare menade hon att hon inte kunde nekas insatser som möjliggjorde en nära kontant med föräldrarna i deras hem då 17- åringar normalt bor hemma hos sina föräldrar.

Kammarrätten meddelade med stöd i förarbetena att insatsen bostad med särskild service för barn ska vara en kompletterande uppväxtmiljö i förhållande till föräldrahemmet. I det här fallet var tjejen under 18 år, vilket innebar att basen för hennes boende var föräldrahemmet även om hon var beviljad ett permanent boende enligt LSS. Domstolen konstaterade att 2,25 dygn per vecka av personlig assistans i föräldrahemmet var, utifrån hennes ålder och behov, rimlig för att hon skulle tillförsäkras goda levnadsvillkor. Det faktum att hon inte hade utnyttjat alla sina timmar medförde ingen annan bedömning med hänsyn till vårdnadshavarnas situation och till att hennes behov inte hade minskat. Domstolen beviljade henne 600 timmar av personlig assistans per halvår.