Mål rörande tillhörighet i personkrets 3 för att kunna beviljas rätt till assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3610-18

Målet rör en 57- årig kvinna som hade tillhört personkrets 3 under mer än 20 år och som led av symfyseolys, smärta i bäckenet, neurogen smärta och flera funktionsnedsättningar som gjorde att hon var helt beroende av hjälp vid samtliga förflyttningar. Kvinnan yrkade att hon skulle tillerkännas personkretstillhörighet och beviljas rätt till assistansersättning. Det hade inte skett någon förändring gällande hennes funktionsnedsättningar sedan hon beviljades assistans för förstå gången. Av hennes läkarintyg framgick det att hennes funktionsnedsättning var omfattande, varaktigt och medförde betydande svårigheter. Försäkringskassan avslog hennes ansökan med motivering att samtliga kriterier i personkrets 3 inte var uppfyllda då hennes diagnoser inte var varaktiga och stora. Kammarrätten konstaterade, utifrån samtliga utlåtanden, att hon behövde hjälp vid samtliga förflyttningar, vid toalettbesök och för att kunna genomföra aktiviteter. Hennes sjukdomsbild hade varit oförändrad sedan 90- talet vilket innebar att hennes svårigheter var varaktiga. Av utredningen framgick det också att hon var beroende av hjälpmedel i form av rullstol/permobil i sitt dagliga liv och på många viktiga livsområden. Kammarrättens sammantagna bedömning var att hennes funktionsnedsättningar var stora och förorsakade henne betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Hon tillhörde därför personkrets 3.