Mål rörande återbetalning av assistansersättning för utförd assistans under sjukhusvistelse.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 418-18

Målet rör ett assistansbolag som under en månadsperiod hade haft anställda personliga assistenter som hade utfört assistans under sjukhusvistelse och därmed gjort sig återbetalningsskyldig. Bolaget anförde att det inte var visat att bolaget hade sådan kännedom som krävdes för att ett återbetalningskrav skulle kunna riktas mot bolaget. Enligt bolaget skulle kännedom inte anses föreligga endast för att en personlig assistent i verksamheten skulle kunna anses ha kännedom om ett förhållande som borde ha anmälts. Kännedom skulle föreligga hos de som företrädde bolaget. Kammarrätten bedömde att det inte hade framkommit någon uppgift som visade att bolaget viste att den försäkrade vårdades på sjukhus. Däremot ansåg kammarrätten att en assistansanordnare bör ha en sådan organisation att den har kännedom om hur assistansen bedrivs och därmed känna till om den bedrivs på sjukhus. Domstolen konstaterade att bolaget borde ha insett detta och att bolaget var återbetalningsskyldig.