Mål rörande ett assistansbolag som genomförde felaktiga utbetalningar och blev skyldig till återbetalning.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1491-18

Målet rör ett assistansbolag som ansökte om tillstånd att få bedriva verksamhet avseende personlig assistans och begränsade sin ansökan till personer som omfattas av personkrets 1. Därefter hade bolaget bedrivit verksamhet även för personer tillhörande personkrets 2 och 3. Eftersom ersättning hade utgått till verksamhet som saknat tillstånd fanns det inte förutsättningar för att betala ut ersättningen enligt 51 kap. 19 § SFB. Bolaget var medveten om att det saknade tillstånd och borde ha insett att betalningarna var felaktiga. Det förelåg därmed skäl för återkrav enligt kammarrätten.