Mål rörande frågan om en domstol var domför med endast en lagfaren domare

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4388-18

Målet rör en 23- årig man som yrkade att kammarrätten skulle upphäva förvaltningsrättens dom eftersom domstolen hade avgjort målet med en lagfaren domare ensam. Detta fick endast ske om målet var av enkelt beskaffenhet. Frågan i målet var om han hade rätt till personlig assistans. Målet innehöll kvalificerade bedömningsfrågor och kunde inte anses vara av enkel beskaffenhet, vilket innebar att nämndemän borde ha deltagit i avgörandet.

Kammarrätten konstaterade att målet inte var av enkel beskaffenhet och att förvaltningsrätten inte var domför utan nämndemän. Domstolen upphävde förvaltningsrättens dom och återförvisade målet till förvaltningsrätten.