Mål rörande frågan om en kvinna med hjärnskada och KOL kan anses tillhöra personkrets 3 alternativt personkrets 2.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2688-18

Målet rör en 64- årig kvinna som tidigare hade tillhört personkrets 3 och varit beviljad assistansersättning de senaste 15 åren och inte förbättrats. Förvaltningsrätten beslutade att hon inte uppfyllde kraven för att tillhöra personkrets 3 då hennes funktionshinder inte var tillräckligt stora för att vara i omfattande behov av stöd och service. Kvinnan yrkade att hon skulle vara berättigad till assistansersättning i samma omfattning som tidigare då hennes hjärnskada medförde svårigheter med på- och avklädning, toalettbesök, måltider, i samband med sänggåendet och vid utomhusvistelser. Försäkringskassan anförde att det inte framgick av underlaget att hennes funktionsnedsättning medförde att hon tillhörde personkrets 3 eller 2 i LSS.

Kammarrätten tog del av ett intyg av en specialist i allmänmedicin samt av tidigare läkarintyg. Med stöd i detta ansåg kammarrätten att det inte fanns skäl att ifrågasätta läkarnas bedömningar avseende hennes aktivitetsbegränsningar. Hennes psykiska och fysiska funktionshinder var stora och varaktiga och förorsakade betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. Eftersom hon hade haft assistansersättning i 15 år var det uppenbart att funktionsnedsättningen inte berodde på normalt åldrande. Kammarrätten konstaterade att hon tillhörde personkrets 3 och lämnade över ärendet till Försäkringskassan för fortsatt handläggning.