Mål rörande frågan om en synskadad kvinna ska tillhöra personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3761-18

Målet rör en blind 80- årig kvinna som tidigare hade tillhört personkrets 3 i LSS. Förvaltningsrätten konstaterade att hon tillhörde personkrets 3 och lämnade tillbaka ärendet till kommunen för att pröva om hon hade rätt till ledsagarservice. Kommunen överklagade beslutet med motivering att hon inte uppfyllde samtliga förutsättningar för personkretstillhörighet då hon inte kunde anses ha betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Detta eftersom hon, enligt kommunen, hade förvärvat olika strategier och tillgång till annat stöd i sin vardag som gjorde att hon klarade sig självständigt. Hon hade behov av stöd för att utföra utomhusaktiviteter men det behovet var inte så omfattande att det förorsakade betydande svårigheter. Det fanns inget behov av stöd vid personlig omsorg, hemmets skötsel eller kommunicering. Hon tog dessutom del av samhällslivet genom ett aktivt föreningsliv och bistånd i form av färdtjänst.

Kammarrätten konstaterade att det var uppenbart att hennes synskada var ett stort och varaktigt funktionshinder. Frågan som kammarrätten fick ta ställning till var om funktionshindret orsakade betydande svårigheter. Kvinnan kunde enligt utredningen förflytta sig själv i hemmet, sköta sin personliga hygien och laga mat själv. Hon hade inte heller kommunikationsproblem. Hon hittade däremot inte utanför hemmet och behövde hjälp med att gå ut. Kammarrätten meddelade att utredningen inte gav stöd för att synskadan skulle orsaka betydande svårigheter i hennes dagliga livsföring, vilket innebar att hon inte tillhörde personkrets 3 i LSS.