Mål rörande rätt till assistansersättning för kommunikation och aktiv tillsyn

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1192-17

Målet rör en 14- årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av autism och av en utvecklingsstörning. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om utökad assistansersättning för kommunikation med motivering att det var fråga om en vanlig typ av kommunikation som föräldrarna och även Försäkringskassans företrädare kunde förstå. Vidare ansåg Försäkringskassan att det endast var den aktiva tiden som man kunde ta hänsyn till. Försäkringskassan avslog också hennes ansökan om assistansersättning för aktiv tillsyn då det inte var visat att hon hade ett utåtagerande beteende med risk för allvarliga konsekvenser. Det var inte visat att man behövde ingående kunskaper om henne som gick utöver det man kunde läsa sig till i journaler.

Kammarrätten konstaterade, utifrån utredningen, att Försäkringskassans beaktade tid avseende kommunikation var skälig. Vidare meddelade kammarrätten att det krävdes ingående kunskaper om henne och hennes funktionshinder för att kunna hjälpa henne i samband med farliga situationer. Kammarrätten ansåg att hennes grundläggande behov uppgick till mer än 20 timmar per vecka och att hon därmed hade rätt till assistansersättning