mål rörande rätt till assistansersättning för samtliga grundläggande behov

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1438-18

Målet rör en 9- årig flicka tillhörande personkrets 3 som var väldigt impulsiv, hade ett konstaterat självskadebeteende samt svårigheter vid måltider och kommunikationsstörningar. Försäkringskassan yrkade att kammarrätten skulle upphäva förvaltningsrättens dom som berättigade flickan till assistansersättning. Motiveringen var att förvaltningsrätten inte hade redogjort för vilka moment som skulle beaktas i sondmatningen. Försäkringskassan anförde att endast på- och avkoppling av slang kunde anses vara av integritetskänslig karaktär och att förvaltningsrätten inte hade beaktat annat samhällsstöd i form av skola, fritidsverksamhet och korttidsvistelse. Den sammanlagda tiden uppgick till endast 9 timmar och 33 minuter. Sökanden hävdade att förvaltningsrättens dom skulle tolkas som att alla moment kring sondmatningen skulle anses vara integritetskänsliga, vilket innebar att varje måltid tog ca 45 minuter. Hon matades även genom munnen två gånger per dag. All tid kring måltider ansågs vara av nära karaktär. Hon hade behov av hjälp även med beaktande av annat samhällsstöd.

Kammarrätten konstaterade att in- och urkopplingen av sondmatningsslangarna skulle räknas som ett grundläggande behov. Även insprutningen av näring skulle anses vara ett grundläggande behov, samt rengöring runt PEG:en. För- och efterarbeten kunde däremot inte godtas. Vidare meddelade domstolen att flickans grundläggande behov tillgodoseddes i skolan och vid korttidsvistelser. Även om kammarrätten beaktade sondmatningen ansåg domstolen att hennes grundläggande behov inte uppgick till 20 timmar per vecka. Hon hade därmed inte rätt till assistansersättning