Mål rörande rätt till assistansersättning för sondmatning.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6958-18

Målet rör en 16-årig kille tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning och svår autism. Killen yrkade att han skulle få assistansersättning för hjälp med sondmatning fem gånger om dagen. Han behövde tillsyn under hela sondmatningen för att inte skada gastronomin eftersom han under måltiderna inte bar sin kroppsdräkt som skyddade PEG:en. Han behövde matas manuellt med spruta, vilket innebar att en person måste hålla i sprutan under hela processen. Utöver detta var han också i behov av ständig tillsyn då han kunde få plötsliga infall. För att tillgodose det behovet krävdes det ingående kunskaper om honom, hans funktionshinder och hans hjälpbehov. Försäkringskassan avslog yrkandet med motivering att det inte framgick av utredningen vilka delar av sondmatningen som var integritetsnära och därmed uppgick inte tidsåtgången för de grundläggande behoven till mer än 20 timmar per vecka.

Kammarrätten konstaterade att hjälpen som killen fick för på- och urkoppling samt justering av slangar var av tillräckligt privat och integritetskänslig karaktär. Däremot meddelade domstolen att sondmatningen i sig typiskt sett inte är tillräckligt privat och integritetskänsligt för att ge rätt till personlig assistans. Kammarrätten slog fast att killen behövde övervakas under hela processen men att han utöver det alltid behövde övervakning för att inte skada sig själv eller andra. Hans behov av övervakning vid själva sondmatningen kunde därför inte anses vara en direkt följd av sondmatningen. Därmed var det inte visat att alla moment vid sondmatningen var av privat och integritetskänslig karaktär, vilket innebar att han inte kunde få rätt till personlig assistans.