Mål rörande rätt till assistansersättning i form av väntetid.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3132-18

Målet rör en 19-årig kille tillhörande personkrets 1 som led av Downs syndrom, måttlig utvecklingsstörning, autism, hörselnedsättning, sväljsvårigheter samt nedsatt förmåga till kommunikation. Killen yrkade att han skulle få assistansersättning för väntetid under dygnsvilan då han inte kunde påkalla hjälp under natten eftersom han inte kunde kommunicera. Förvaltningsrätten hade avslagit hans yrkande med hänvisning till HFD 2017 ref. 27 och till Försäkringskassans rättsliga ställningstagande 2017:05. I ställningstagandet hade Försäkringskassan tolkat att väntetid inte kunde ge rätt till assistansersättning eftersom begreppet väntetid och rätten till assistansersättning för sådan tid hade upphört i och med att Försäkringskassan hade upphävt sina föreskrifter om detta. Assistansersättning kunde därför inte beviljas. Kille anförde hos kammarrätten att det rättsliga ställningstagandet som förvaltningsrätten hade hänvisat till inte var en rättskälla och inte heller var bindande för domstolar. Hans ansökan hade dessutom kommit in före HFD:s avgörande och det rättsliga ställningstagandet. Försäkringskassan motsatte sig med motivering att det faktum att hans ansökan hade kommit in innan HFD:s dom inte medförde att Försäkringskassans tidigare tolkning av regelverket skulle användas, då den visade sig vara fel i förhållande till domen.

Kammarrätten konstaterade att det redan hade funnits laglig grund för att besluta om personlig assistans i form av väntetid innan den nya bestämmelsen kom till stånd. Detta med hänsyn till att Försäkringskassan sedan assistansersättningen infördes hade beviljat assistans under dygnsvilan i form av jour (väntetid) och som beredskap. Vidare meddelade kammarrätten att med bakgrund av killens funktionsnedsättningar krävdes det hjälp av någon som kände honom väl för att kunna lugna honom och få honom att somna om efter det att han vaknade under natten. Kammarrätten bedömde att han behövde ha personlig assistans i form av väntetid.