Mål rörande rätt till assistansersättning på grund av en dödlig sjukdom som ständigt försämrar hälsotillståndet

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1710-18

Målet rör en 47- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en ren reumatisk sjukdom som var progressiv och som gjorde att hon fick en tilltagande stelhet och svåra smärtor i kroppen. Kvinnan ansökte om assistansersättning dygnet runt då hon hade en funktionsnedsättande sjukdom som innebar att hon stadigt försämrades. Hennes tillstånd hade försämrat sedan Försäkringskassan fattade sitt grundbeslut i december 2016. Vid ADL-bedömningen i juni 2017 klarade hon inte att äta och dricka själv. Försäkringskassan hade i sitt omprövningsbeslut i juli 2017 endast beaktat funktionsnedsättningen som fanns vid tidpunkten för grundbeslutet (december 2016). Kammarrätten konstaterade att vid Försäkringskassans omprövning av personlig assistans ska en ny fullständig prövning av saken göras. I detta ska nya omständigheter fram till tidpunkten för bedömningen beaktas. Då Försäkringskassan inte hade beaktat detta upphävde kammarrätten förvaltningsrättens beslut och återlämnade målet till Försäkringskassan.