Mål rörande rätt till assistansersättning pga. en nedsatt handfunktion.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg , mål nr 2654-17

Målet rör en 52- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en nedsatt handfunktion. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att utredningen inte gav stöd för att hon hade så omfattande funktionsnedsättningar för att uppfylla kraven för assistansersättning. Vidare anförde Försäkringskassan att hon tidigare hade varit ombud för en bolagsman i ett handelsbolag och att detta var motstridigt med uppgifterna hon lämnade om att hon inte kunde hålla i en tandborste eller läsa sin post.

Kammarrätten fann att ADL-bedömningen visade att det kunde finnas vissa hjälpbehov avseende de grundläggande behoven som var relaterade till nedsatt handfunktion. Utredningen visade dock inte hur stora dessa hjälpbehov var. Bevisvärdet av ADL-bedömningen var inte särskilt stor enligt försäkringsmedicinska rådgivaren. Kammarrätten ansåg att det inte var visat att hennes hjälpbehov avseende de grundläggande behoven uppgick till mer än 20 timmar per vecka. Hon fick därmed inte rätt till assistansersättning.