Mål rörande rätt till assistansersättning

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2543-17

Målet rör en 4- årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av Retts syndrom. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att hon inte var i behov av tillsyn till följd av ett psykiskt funktionshinder utan pga. konsekvenser som kunde uppstå i samband med akuta situationer vid andnöd eller epilepsianfall. Försäkringskassan anförde också att hennes hjälpbehov med de övriga grundläggande behoven som gick utöver föräldraansvaret var av så ringa omfattning att de inte gav rätt till personlig assistans.

Kammarrätten konstaterade att även om flickan inte hade någon förmåga att kommunicera med andra så var det ett behov som omfattades av föräldraansvaret för ett barn i hennes ålder. Utredningen gav inte tillräckligt stöd för att hennes tillsynsbehov var av sådan karaktär att det krävdes ingående kunskaper om henne för att tillgodose behovet. Däremot meddelade kammarrätten att hennes hjälpbehov vid måltider, personlig hygien samt på- och avklädning inte skulle ingå i föräldraansvaret då de flesta friska barn i hennes ålder kunde sköta dessa behov. Kammarrätten beviljade dock inte henne assistansersättning eftersom hennes hjälpbehov med de grundläggande behoven inte uppgick till 20 timmar per vecka.