Mål rörande rätt till bostad med särskild service

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 995-17

Målet rör en 43- årig man tillhörande personkrets 3. Kommunen avslog hans ansökan om bostad med särskild service med motiveringen att han klarade av att utföra sina personliga behov och inte hade något egentligt vårdbehov. Hans behov av sociala aktiviteter tillgodoseddes genom beviljat boendestöd. Han hade inte visat att han var i behov av att kunna kontakta personal under udda tider eller av sällskap på helger. Han hade dessutom erbjudits trygghetslarm, utökat beslut om kontaktperson samt boendestöd på helgen, men tackat nej till det. Domstolen ansåg att de erbjudna insatserna hade kunnat ge honom goda levnadsvillkor. Han var dessutom välfungerande i dagliga rutiner och det fanns inte heller uppgifter om några incidenter som gav uttryck för hans behov. Behoven han gav uttryck för kunde enligt kammarrätten tillgodoses på andra sätt.