Mål rörande rätt till daglig verksamhet

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 607-17

Målet rör en 32- årig man tillhörande personkrets 1 som led av autism. Kommunen beslutade att mannen skulle få fortsatt rätt till daglig verksamhet men att insatsen skulle minskas från 40 till 30 timmar per vecka med motivering att 40 timmar per vecka var för mycket för att insatsen skulle fylla sitt syfte. Mannen överklagade beslutet med motivering att det var hans enda kontakt med samhällslivet. Kommunen anförde att beslutet inte var överklagbart då det rörde sig om ett verkställighetsbeslut som inte kunde överklagas.

Kammarrätten meddelade att beslutet var överklagbart då kommunen hade fattat ett icke-gynnande beslut. Det var dock inte fråga om någon otillåten omprövning till hans nackdel eftersom insatsens tidigare omfattning inte hade fastslagits i det första beslutet. Vidare konstaterade kammarrätten att insatsens omfattning om 30 timmar per vecka var tillräcklig för att tillförsäkra mannen goda levnadsvillkor.