Mål rörande rätt till dubbel assistans

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 822-18

Målet rör en 43- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av Huntingtons sjukdom. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om dubbelassistans då hjälpen inte var av den kvalificerade karaktär som avsågs för att assistansersättning skulle kunna beviljas samt att det inte var fråga om situationer som var förenade med allvarliga hälsorisker. Försäkringskassan avslog också hennes ansökan om assistansersättning under dygnsvilan då hjälpen hon behövde under natten inte var av den omfattningen att aktiva insatser eller tillsyn skulle beviljas.

Kammarrätten ansåg att utredningen visade att hon hade behov av dubbel assistans som översteg vad Försäkringskassan hade beviljat. Detta eftersom hon drabbades av kontinuerliga och ofrivilliga rörelser som var svåra att hantera för en person. Gällande dygnsvilan meddelade kammarrätten att det inte gick att bortse från att hennes behov av omedelbar hjälp i olika situationer kunde uppstå när som helst och utan förvarning. Därför meddelade kammarrätten att hon hade ett behov av tillsyn under dygnsvilan som inte kunde tillgodoses genom väntetid. Domstolen beviljade därmed henne dubbel assistans och tillsyn under dygnsvilan (annat personligt behov).