Mål rörande rätt till dubbelassistans dygnet runt, även under skoltid

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4419-17

Målet rör en 11- årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av kommunikationssvårigheter och epilepsi. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om dubbelassistans dygnet runt, även under skoltid, med motivering att utredningen inte gav stöd för att hon var i behov av dubbelassistans dygnet runt. Försäkringskassan avslog också hennes ansökan om att inget avdrag skulle göras med hänvisning till föräldraansvaret med motivering att för ett barn utan funktionshinder i samma ålder som henne har föräldrarna normalt ett hjälp- och tillsynsansvar.

Kammarrätten bedömde att det inte fanns skäl för att bevilja assistansersättning för dubbelassistans i större utsträckning än vad Försäkringskassan hade gjort. Domstolen gjorde också samma bedömning som Försäkringskassan gällande föräldraansvaret. Gällande assistanstiden i skolan anförde domstolen att utredningen visade att hon inte hade ett verbalt språk utan kommunicerade med hjälp av naturliga reaktioner och signaler. Skolan kunde inte garantera att det alltid skulle vara samma person som skulle vara vid hennes sida. Man behövde ha ingående kunskaper om henne och hennes kommunikationssätt för att kommunicera med henne. Det fanns därmed skäl att bevilja henne assistansersättning under tiden hon vistades i skolan. Kammarrätten ansåg däremot att hon inte var i behov av dubbelassistans under skoltid