Mål rörande rätt till dubbelassistans.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2604-18

Målet rörde dödsboet till en 17- årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av Huntingtons sjukdom, epilepsi och slemproblematik. Dödsboet yrkade att kammarrätten skulle bevilja dödsboet rätt till assistansersättning för 286 timmar per vecka för perioden april 2016 till 14 juli 2017. Anledningen till detta var att tjejen hade ett sådant hjälpbehov som skulle ha medfört allvarliga hälsorisker om dubbel assistans inte hade utförts. Tjejen hade haft användning av slemsug som ordinarie egenvård och inte som hälso- och sjukvård. Hon hade haft särskilda skäl för att beviljas assistansersättning under skoltid och vid korttidsboendet. Vid en bedömning om det förelåg ett behov till dubbel assistans saknades enligt dödsboet anledning att bedöma vilken huvudman som skulle ansvara för att tillgodose behovet. Försäkringskassan bestred yrkandet med motivering att underlaget visade att hennes behov av assistansersättning tillgodosågs genom den beviljade tiden.

Kammarrätten tog ställning till frågan om hon hade haft ett sådant omfattande behov av dubbel assistans under all vaken tid och under dygnsvilan. Domstolen konstaterade att hon genom läkarintyg var ordinerad egenvård i hemmet för slemsugning. Hon uppfyllde därmed förutsättningarna för att beviljas assistansersättning i skolan och på korttids. Av läkarintyget framgick det att hon behövde hjälp av två vuxna personer samtidigt vid epileptiska anfall och vid blockering av luftvägar av slem. Dessa episoder kunde inträffa när som helst och var livshotande. Kammarrätten meddelade att hon hade ett omfattande hjälpbehov under dygnets alla timmar och att hon även var i behov av dubbel assistans. Domstolen lämnade ärendet till Försäkringskassan för att göra en närmare beräkning.