Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för utökad dubbelassistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5876-17

Målet rör en 53- årig man tillhörande personkrets 3 som led av en psykisk funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för tillfälligt utökad dubbelassistans i samband med en orienteringstävling med motivering att hans möjligheter till fritidsaktiviteter redan var tillgodosedda genom redan beviljad assistansersättning och han tillförsäkrades därmed goda levnadsvillkor utan att behöva delta i tävlingen.

Kammarrätten meddelade att mannen redan var beviljad assistansersättning med 50 timmar för fritidsaktiviteter under sommarhalvåret och att han inte hade behov av att delta i tävlingen för att tillförsäkras goda levnadsvillkor.