Mål rörande rätt till ersättning för utförd personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2378-17

Målet rör en 9- årig kille som hade beviljats ersättning för utförd assistans med 256 kr per timme. Han yrkade på ersättning med 288 kr per timme och anförde att i kostnadsposten för administrativa kostnader ingick även assistansomkostnader samt kostnader för utbildning, introduktion m.m. Den begärda ersättningen understeg den statliga assistansersättningen enligt SFB och översteg inte väsentligen kommunens egna faktiska kostnader. Det fanns därmed inte skäl att bevilja ersättning med ett lägre belopp än det statliga schablonbeloppet. Kommunen bestred hans överklagande och anförde att kommunen stod för verkliga och skäliga kostnader och att kommunen skulle kunna kräva in underlag som möjliggjorde en bedömning av kostnadernas storlek. Enligt kommunen var kostnaden för administration inte skälig i detta fall (19 %).

Kammarrätten meddelade att det låg på den enskilde som begärde ersättning att visa att kostnaderna i det enskilda fallet var skäliga, oavsett om kostnaderna var högre eller lägre än det statliga schablonbeloppet för assistansersättning enligt SFB. Kammarrätten konstaterade att han inte hade redogjort för några omständigheter som medförde att en högre andel än den redan beviljade skulle ha bedömts som skäliga kostnader.