Mål rörande rätt till insatsen ledsagarservice.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 5318-19

Målet rör en 24-årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hennes ansökan om ledsagarservice vid ridlägervistelse med motivering att hon inte var socialt isolerad. Hon var beviljad daglig verksamhet, bostad med särskild service och hade fritidsintressen i form av ridning och simning. Hon deltog även i en grupp som sysslade med dans och träffande andra personer. Hon hade vänner som hon umgicks med på sociala medier och en pojkvän som hon träffade ofta. Hennes behov av miljöombyte och enklare aktiviteter var således tillgodosett. Hon behövde inte delta i det aktuella ridlägret för att tillförsäkras goda levnadsvillkor. Kammarrätten gjorde samma bedömning som kommunen och konstaterade att hon inte var socialt isolerad. Därmed hade hon inte rätt till insatsen ledsagarservice.