Mål rörande rätt till kontaktperson för en person som bor i en bostad med särskild service.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2987-18

Målet rör en 33- årig man som bodde i en bostad med särskild service och som tidigare hade beviljats en kontaktperson. Kommunen bestred hans ansökan om kontaktperson med motivering att hans situation hade förändrats till det bättre under de senaste åren och hans behov var tillgodosedda genom de aktiviteter som anordnades genom boendet med personalen. Det faktum att han hade byggt upp en personlig relation med hans tidigare kontaktperson var en omständighet som inte kunde vägas in vid bedömningen av behovet av kontaktperson. Kammarrätten konstaterade att utredningen gav stöd för att han hade sina vardagliga behov tillgodosedda genom gruppbostaden och den dagliga verksamheten. Kammarrätten meddelade att han tillförsäkrades goda levnadsvillkor utan insatsen kontaktperson