Mål rörande rätt till korttidsvistelse utanför hemmet i form av el lägervistelse på sommarkollo.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1254-18

Målet rör en 22- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av funktionsvariationer. Kommunen avslog hennes ansökan om korttidsvistelse på sommarkollo då hennes behov av miljöombyte, rekreation och personlig utveckling var tillgodosedda genom insatsen stödfamilj, hennes arbete, sociala liv, tidigare beviljad läger och semesterresor. Kommunen meddelade att hennes mamma fick avlastning under tiden som dottern arbetade, träffade sin pojkvän samt när hon var hos stödfamiljen.

Kammarrätten konstaterade att hennes behov av miljöombyte, rekreation och personlig utveckling var tillgodosedda genom insatserna som kommunen nämnde i sitt beslut. Hon tillförsäkrades goda levnadsvillkor även utan beviljande av sökt insats enligt LSS. Det framgick inte heller att mammans behov av avlastning motiverade ett beviljande av sökt insats, även om hon led av en sjukdom.