Mål rörande rätt till korttidsvistelse utanför hemmet.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 701-18

Målet rör en 19- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en psykisk funktionsnedsättning. Kommunen avslog hennes ansökan om korttidsvistelse utanför hemmet då hennes behov, och de anhörigas behov av avlastning, redan var tillgodosedda genom assistansersättning dygnet runt och daglig verksamhet. Hon anförde att hon tidigare hade haft insatsen och trivts med den samt att familjen var i behov av att kunna vara hemma utan att assistenter var närvarande. Vidare menade hon att insatsen skulle leda till att hon skulle förberedas för att flytta hemifrån.

Kammarrätten meddelade att korttidsvistelse kunde användas som ett led i personlig utveckling i genom att vistas borta från hemmet (HFD 2013 ref. 70). Med hänsyn till hennes ålder ansåg kammarrätten att det var rimligt att hon skulle få möjlighet att frigöra sig från sina föräldrar. Det hade inte framkommit hur de övriga insatser skulle tillgodose hennes behov. Kammarrätten beviljade henne korttidsvistelse utanför hemmet.