Mål rörande rätt till ledsagarservice.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2013-18

Målet rör en 13- årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av Downs syndrom, utvecklingsstörning, fetma och sömnapnésyndrom. Kommunen avslog hennes ansökan om ledsagarservice med motivering att hon var beviljad korttidsvistelse utanför hemmet samt korttidstillsyn utanför hemmet i anslutning till skoldagen. Hon var därför tillförsäkrad goda levnadsvillkor med redan beviljade insatser. Kammarrätten tog del av den medicinska utredningen som visade att hon behövde fysiskt aktivitet men att hon hade problem med balansen och inte själv kunde orientera sig. Hon hade också svårt att fråga sig fram pga. sina kommunikationssvårigheter och ville komma ut i aktiviteter utan att vara beroende av en förälder. Domstolen bedömde att hon var i behov av ledsagarservice för att kunna tillförsäkras goda levnadsvillkor.