Mål rörande rätt till personlig assistans för aktiv tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 8983-18

Målet rör en 7- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism, ADHD samt svår epilepsi. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att hans tillsynsbehov inte berodde på sin psykiska funktionsnedsättning. Kammarrätten gjorde samma bedömning som kommunen och konstaterade att utredningen inte visade att hans behov av tillsyn pga. epilepsin förutsatte ingående kunskaper om honom på så sätt att tillsynsbehovet skulle anses vara ett grundläggande behov. Tiden för de övriga grundläggande behoven hade beräknats till 2 timmar och 47 minuter, vilket inte var tillräckligt för att ge rätt till personlig assistans.