Mål rörande rätt till personlig assistans för en kvinna som redan har beviljats andra insatser

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2195-17

Målet rör en 24- årig kvinna tillhörande personkrets 1 som led av atypisk autism och emotionellt instabil personlighetsstörning som medförde depressiva och suicidala problem. Kommunen yrkade att förvaltningsrättens beslut gällande beviljad personlig assistans skulle upphävas då kvinnan var – innan förvaltningsrätten meddelade sin dom – beviljad boendestödsinsatser enligt SoL, daglig verksamhet enligt LSS och insatser från psykiatrin. Enligt boendestödet kunde hon sköta de flesta vardagsmoment självständigt och klarade svårigheterna som följde av hennes neuropsykiatriska funktionshinder. Det fanns enligt kommunen inget som visade på att hon behövde en så omfattande tillsyn som läkarna tidigare hade ansett – inte heller krävdes det några ingående kunskaper om henne för att tillgodose hennes behov.

Kammarrätten meddelade att kvinnans grundläggande behov avseende personlig hygien, måltider, av- och påklädning och kommunikation inte var av sådan karaktär att de kunde anses utgöra grundläggande behov. Frågan var om tillsynsbehovet till följd av hennes psykiska funktionsnedsättning var av aktiv, övervakande karaktär och förutsatt ingående kunskaper om såväl henne som funktionshindret och därmed kunde utgöra ett grundläggande behov enligt 9 a § LSS. Kammarrätten konstaterade att det faktum att hon hade blivit utskriven från vården utan stöd av personlig assistans och att detta fungerade bra med hjälp av boendestöd och kontakten med psykiatrin medförde att det inte fanns några skäl att bevilja henne personlig assistans.