Mål rörande rätt till personlig assistans för en tidigare tidsperiod.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 778-18

Målet rör en 47- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av svåra mag- och tarmbesvär samt smärtproblematik. Vid tidpunkten för förvaltningsrättens dom hade hon inte kommit med någon tidsredovisning för tiden före kommunens beslut om nekad personlig assistans. Förvaltningsrätten hade inte vidtagit någon åtgärd eftersom det inte hade inkommit någon tidsredovisning. Kvinnan gav till kammarrätten en ny redovisning och ett arbetsgivarintyg avseende hennes assistents anställning. Då samtliga dokument hade kommit in kunde frågan om retroaktiv ersättning utredas. Kammarrätten kunde dock inte pröva frågan som första instans och återförvisade målet till förvaltningsrätten. Kvinnan ansökte även om utökad personlig assistans men kammarrätten konstaterade att hon redan var tillförsäkrad goda levnadsvillkor genom kommunens beviljade tid.