Mål rörande rätt till personlig assistans för hjälp med de grundläggande behoven som går utöver föräldraansvaret.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1241-17

Målet rör en 4- årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av Retts syndrom. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att hon inte var i behov av tillsyn till följd av ett psykiskt funktionshinder utan pga. konsekvenser som kunde uppstå i samband med akuta situationer vid andnöd eller epilepsianfall. Kommunen anförde också att hennes hjälpbehov med de övriga grundläggande behoven som gick utöver föräldraansvaret var av så ringa omfattning att de inte gav rätt till personlig assistans.

Kammarrätten konstaterade att även om flickan inte hade någon förmåga att kommunicera med andra var det ett behov som skulle omfattas av föräldraansvaret för ett barn i hennes ålder. Utredningen gav inte tillräckligt stöd för att hennes tillsynsbehov var av sådan karaktär att det krävdes ingående kunskaper om henne för att tillgodose behovet. Däremot meddelade kammarrätten att hennes hjälpbehov vid måltider, personlig hygien samt på- och avklädning inte skulle ingå i föräldraansvaret då de flesta friska barn i hennes ålder kunde sköta dessa behov. Kammarrätten beviljade henne personlig assistans.