Mål rörande rätt till personlig assistans för hjälp med de grundläggande behoven.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1112-17

Målet rör en 13- årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av autism. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans eftersom hjälpbehovet avseende de grundläggande behoven inte var av den omfattning som gav rätt till personlig assistans.

Kammarrätten fann att hennes behov med de grundläggande behoven uppgick till i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka och att hon därmed hade rätt till assistansersättning. Hennes behov av personlig assistans var således tillgodosett genom den assistansersättning som hon hade rätt till från Försäkringskassan.