Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien, av- och påklädning och kommunikation.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 10367-18

Målet rör en 7-årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av autism. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att hennes grundläggande behov inte var av den omfattning och karaktär som grundade rätt till personlig assistans. Enligt psykologutredningen förstod hon kortare meningar och kunde följa enklare instruktioner. Det krävdes en viss kunskap om hur hon kommunicerade men det var en kunskap som handlade om att känna till hur man kommunicerade med barn med autism. Hon kunde peka och kommunicera vissa behov. Gällande dusch bedömde kommunen att hårtvätt och handräckning tillgodoseddes genom föräldraansvaret. Avseende av- och påklädning fanns det ett visst grundläggande behov som gick utöver föräldraansvaret. Kammarrätten gjorde samma bedömning som kommunen och konstaterade att hon inte hade rätt till personlig assistans eftersom hennes grundläggande behov inte var av den karaktär och omfattning som krävdes.