Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien och av- och påklädning.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 124-18

Målet rör en 50- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en muskelsjukdom. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans för toalettbesök eftersom det saknades stöd i underlaget att hon behövde det. Kommunen avslog också hennes ansökan om hjälp med av- och påklädning i samband med insmörjning av kroppen då det endast var plaggen närmast kroppen som omfattades av detta behov. Vidare avslog kommunen hennes ansökan om hjälp med nagelvård, fotvård, rakning och benskrubb då det inte var av privat och känslig karaktär. Kammarrätten meddelade att det var rimligt att godta visst behov av hjälp med toalettbesök utanför bostaden och arbetsplatsen men att det inte fanns stöd för att hon behövde hjälp vid mer än enstaka tillfällen per vecka för att vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor. Kammarrätten ansåg att hennes behov av hjälp med de grundläggande behoven var av så begränsad omfattning (ca 5 timmar per vecka) att hon inte hade rätt till personlig assistans.