Mål rörande rätt till personlig assistans för tandborstning och kommunikation.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 538-18

Målet rör en 10- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog killens ansökan om personlig assistans i samband med tandborstning då det föll under föräldraansvaret. Vidare avslog kommunen hans ansökan om personlig assistans i samband med kommunikation då behovet inte var av den art och karaktär att det skulle ses som ett grundläggande behov. Kommunen anförde att en total tidsåtgång avseende sex-sju timmar i veckan var för lite för att läggas till grund för personlig assistans.

Kammarrätten ansåg att hans behov av hjälp vid tandborstning inte omfattades av föräldraansvaret och att det skulle utgöra ett grundläggande behov. Utredningen visade dock inte att hans behov av hjälp utgjorde ett grundläggande behov. Angående den nedre tidsgränsen meddelade kammarrätten att det inte fanns någon bestämd undre tidsgräns för att ha rätt till personlig assistans utan det som ska göras är en samlad bedömning med hänsyn till stödets karaktär och till kvantitativa och kvalitativa aspekter. I det här fallet ansåg kammarrätten att killens hjälpbehov var av sådan karaktär att det berättigade honom till personlig assistans.