Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn som ett annat personligt behov och för väntetid under dygnsvilan.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6109-18

Målet rör en 17-årig kille tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans för tillsyn som ett annat personligt behov med motivering att hans behov tillgodoseddes genom familjegemenskap. Enligt kommunen ingick det i familjegemenskapen att ha viss tillsyn över varandra. Gällande insatsen väntetid anförde kommunen att det inte var styrkt att han hade sömnsvårigheter. Kammarrätten konstaterade att utredningen gav stöd för att han inte kunde lämnas ensam under någon del av hans vakna tid och att han därmed var i behov av tillsyn som ett annat personligt behov. Enligt domstolen saknade kommunen stöd i lagtext, förarbeten och praxis för att avslå hans ansökan med motivering att behovet kunde tillgodoses genom familjegemenskap. Han hade således rätt till personlig assistans för tillsyn under all vaken tid han inte var i skolan. Gällande väntetiden meddelade domstolen att under senaste tiden hade han sovit bättre tack vare tyngdtäcken. Även om han fortfarande hade vissa sömnsvårigheter gav inte utredningen tillräckligt stöd för att han hade ett behov av att ha en assistent tillgänglig under dygnsvilan.