Mål rörande rätt till personlig assistans för utökad tillsyn som övrigt behov.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3535-18

Målet rör en 22- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism. Kommunen avslog hans ansökan om tillsyn då behovet inte var medicinskt styrkt eftersom läkarintyget som beskrev behovet var baserad på anhörigas uttalanden och inte på en undersökning. Det saknades underlag på att han aldrig kunde lämnas ensam under kortare stunder på dagen eller att han hade ett konstant självskadebeteende.

Kammarrätten ansåg, mot bakgrund av den medicinska utredningen samt med beaktande av hans kommunikationssvårigheter, avsaknad av konsekvenstänkande och hans aggressionsutbrott, att det var orimligt att anta att han skulle kunna lämnas ensam större delen av sin vakna tid. Kammarrätten konstaterade att han behövde tillsyn all vaken tid även om den inte var av övervakande karaktär. Han beviljades därmed personlig assistans för tillsyn.