Mål rörande rätt till personlig assistans i form av aktiv tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2092-18

Målet rör en 46- årig man tillhörande personkrets 1 som led av en terapiresistent epilepsi med mycket hög anfallsfrekvens och en utvecklingsstörning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att det stödet han inte behövde krävde ingående kunskaper om honom. Han var dessutom beviljad daglig verksamhet, kontaktperson samt LSS-boende. Genom dessa insatser var hans hjälpbehov tillgodosedda.

Kammarrätten konstaterade att aktiv tillsyn endast kan beviljas till personer som lider av en psykisk funktionsnedsättning. Mannen i fallet led av en psykisk funktionsnedsättning men hans behov av tillsyn hade inte en sådan koppling till den psykiska funktionsnedsättningen. Hans tillsynsbehov var således inte ett grundläggande behov som berättigade till personlig assistans.