Mål rörande rätt till personlig assistans

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1454-18

Målet rör en 38- årig man tillhörande personkrets 3 som endast kommunicerade med enstaka ord och kroppsspråk, som inte klarade sig utomhus själv samt behövde hjälp med på- och avklädning, all personlig hygien och hjälp och påminnelser vid toalettbesök. Kommunen yrkade att kammarrätten skulle upphäva förvaltningsrättens beslut som gav sökanden rätt till personlig assistans för sina grundläggande behov. Kommunens motivering var att rakning inte skulle ingå som ett grundläggande behov och att det inte fanns ett duschbehov två gånger dagligen. Sammantaget var karaktären och omfattningen av de grundläggande behoven inte tillräcklig för att han skulle få rätt till personlig assistans. Sökanden bestred kommunens yrkande och anförde att fyra timmar och 46 minuter var tillräckligt för att få rätt till personlig assistans.

Kammarrätten meddelade att en individuell bedömning ska göras i varje enskilt fall och att hänsyn ska tas till om stödet som behövs är av mycket privat och integritetskänslig karaktär samt om det förutsätter en specifik kompetens. Kvantitativa och kvalitativa aspekter ska beaktas och även hur hjälpen behovs. Utifrån detta konstaterade kammarrätten, oavsett om rakning skulle ingå som ett grundläggande behov eller inte, att mannens hjälpbehov av mer integritetskänsligt slag inte var tillräckligt omfattande och av sådan karaktär att de skulle ge honom rätt till personlig assistans. Inte heller krävdes aktiv tillsyn eller hjälp av någon med ingående kunskaper.