Mål rörande rätt till retroaktiv ersättning för kostnader för personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4071-17

Målet rör en 6- årig kille som hade rätt till personlig assistans och som yrkade på ekonomisk ersättning för kostnader för personlig assistans. Kommunen avslog hans ansökan med motivering att det inte var klargjort om assistans faktiskt hade lämnats. Detta eftersom hans mor och personliga assistent skulle ha informerat kommunen om att hon tog emot arbetslöshetsersättning samtidigt som hon arbetade som assistent. Killens assistansbolag hade meddelat att assistenterna inte samtyckte till att kommunen under utredningen hämtade in information om de hade tagit emot någon annan ersättning under den aktuella perioden. Det var därmed omöjligt för kommunen att undersöka om det endast var hans far som hade tagit emot arbetslöshetsersättning och inte hans mor.

Enligt kammarrätten saknades stöd för att avslå en ansökan om retroaktiv ersättning för kostnader för personlig assistans enbart pga. att en assistent inte samtyckte till sådant uppgiftshämtande som det var fråga om. Det faktum att hans assistenter inte hade samtyckt till detta kunde inte läggas honom till last vid bedömningen om han var berättigad till ersättningen. Domstolen ansåg att utredningen gav stöd för att assistans hade lämnats och att den skulle ge upphov till ersättningsgilla kostnader.