Mål rörande rätt till tillfällig utökning av personlig assistans för tiden som en person skulle ha vistats på daglig verksamhet.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 645-18

Målet rör en 34- årig man som ansökte om tillfällig utökad personlig assistans för två veckor under sommaren då hans dagliga verksamhet hade varit stängd. Han anförde att han, utifrån Försäkringskassans beslut, hade assistansersättning under all vaken tid förutom när han vistades på den dagliga verksamheten. Tidigare hade den dagliga verksamheten varit stängd under två veckor per sommar men denna gång hade den varit stängd under fyra veckor. Kommunen avslog ansökan med motivering att hans behov kunde tillgodoses genom att assistanstimmarna omfördelades. Kammarrätten konstaterade att mannen var i behov av assistans när han inte vistades i den dagliga verksamheten. Hans behov kunde därmed inte tillgodoses genom att de beviljade timmarna omdisponerades eftersom det skulle ha inneburit att han vid en senare tidpunkt skulle ha varit utan assistanstimmar. Domstolen meddelade att han var i behov av tillfällig utökad personlig assistans för den tid som han skulle ha vistats på den dagliga verksamheten.