Mål rörande rätt till utökad avlösarservice.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 1931-19

Målet rör en 11-årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av autism. Kommunen avslog hennes föräldrars ansökan om utökad avlösarservice med motivering att hennes behov var tillgodosedda genom redan beviljad korttidsvistelse och genom föräldraansvaret. Kammarrätten ansåg att föräldraansvaret för ett barn i hennes ålder utan funktionsnedsättning var förhållandevis långtgående. Hon var därmed genom de beviljade insatserna tillförsäkrad goda levnadsvillkor.