Mål rörande rätt till utökad personlig assistans för träningsbehov.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 284-18

Målet rör en 4- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Kommunen avslog hans ansökan om utökad personlig assistans för träning med motivering att det föll under föräldraansvaret. Kammarrätten konstaterade, utifrån utredningen, att han hade ett stort behov av träning, vilket var medicinskt styrkt. Med stöd i detta ansåg domstolen att träningsbehovet gick långt utöver vad som kunde anses vara normalt föräldraansvar för barn i motsvarande ålder. Domstolen beviljade fler timmar för denna insats. Killen yrkade också om personlig assistans för flera grundläggande behov (personlig hygien, av- och påklädning) men kammarrätten gjorde samma bedömning som kommunen.