Mål rörande ansökan om utdömande av särskild avgift enligt LSS.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1437-18

Målet rör en kommun som yrkade att IVO:s beslut om utdömande av särskilt avgift skulle upphävas. Kommunen anförde att den enskilde hade erbjudits lägenhet vid två tillfällen men att han hade tackat nej till dessa erbjudanden för att vänta till ett nytt boende skulle bli färdig. Kammarrätten meddelade att kommunen inte hade någon möjlighet enligt LSS att verkställa beslutet och att den enskilde hade under väntetiden tillhandahållits andra insatser som hade tillgodosett kraven på goda levnadsvillkor. Det saknades därmed, enligt kammarrätten, grund för att ålägga kommunen att betala en avgift.