Mål rörande ett beslut om flytt från ett boende med särskild service till ett annat boende.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3528-17

Målet rör en 59- årig man tillhörande personkrets 3 som led av en hjärninflammation. År 2006 beviljades mannen bostad med särskild service. Kommunen beslutade 2016 att starta en ny gruppbostad inriktad mot äldre personer med funktionsnedsättning. 2017 beslutad kommunen att flytta honom till det nya boendet. Mannen yrkade att flytten inte skulle genomföras med motivering att det skulle innebära en stor förändring och en situation där samma hälsoproblem som han hade tidigare riskerade att uppkomma igen. Han hade inte förmåga att förbereda sig på vad flytten innebar utan att det skulle meddföra stressreaktioner.

Kommunen anförde att de var mindre personer i det nya boendet, något som skulle vara gynnsamt för honom. Kammarrätten konstaterade att en enskilde inte har någon ovillkorlig rätt att erhålla beviljad insats på ett boende som den enskilde väljer. Flytten kunde innebära vissa påfrestningar för mannen men han kunde ändå tillförsäkras goda levnadsvillkor inom ramen för det nya boendet. Kammarrätten meddelade att han skulle byta boende.