Mål rörande föräldraansvaret för en sexåring och rätten till personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3450-17

Målet rör en 6- årig flicka tillhörande personkrets 3 som led av progredierande muskelsvaghet och svår ataxi. Kommunen anförde att flickans hjälpbehov med de grundläggande behoven tillgodosågs genom föräldraansvaret och vårdbidraget som utgick. Flickan anförde att föräldraansvaret för sexåringar var begränsat då de själva klarade av toalettbesök, av- och påklädning, måltider och kommunikation. Flickan i målet klarade ingen av dessa situationer själv. Flickan var i behov av övervakning under hela toalettbesöket.

Kammarrätten meddelade att föräldraansvaret för ett sexårigt barn utan funktionshinder i den situationen är väldigt litet. Blöjbyte faller utanför föräldraansvaret vid 6 års ålder. Kammarrätten ansåg att tid för dessa två insatser skulle räknas som ett grundläggande behov. Gällande måltiderna kunde inte flickan föra maten i munnen om det inte var med händerna. Kammarrätten konstaterade att detta inte kunde anses vara rimligt och att hon därmed hade behov av hjälp för att få i sig näring. Det var därmed fråga om ett grundläggande behov. Domstolen godkände också tid för på- och avklädning då det inte föll under föräldraansvaret för barn i sex år. Domstolen slog fast att hon behövde hjälp med de grundläggande behoven personlig hygien, måltider och på- och avklädning. Detta medförde rätt till personlig assistans.