Mål rörande frågan om ett omprövningsbeslut kan omfatta någon annan prövning än den som grundbeslutet har omfattat.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6960-17

Målet rör en 6-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en begränsad grovmotorik. Försäkringskassan yrkade hos kammarrätten att domstolen skulle upphäva förvaltningsrättens beslut då förvaltningsrätten hade prövat hans rätt till assistansersättning från och med den tidpunkten då han fyllde 6 år. Grundbeslutet hade fattats innan han fyllde 6 år. Enligt Försäkringskassan kunde ett omprövningsbeslut inte omfatta någon annan prövning än den som grundbeslutet omfattade. En omprövning där prövningsramen vidgades på så sätt medförde en rättsförlust för den enskilde. Kammarrätten ansåg att Försäkringskassan skulle ha tagit hänsyn till omständigheterna vid tidpunkten för omprövningsbeslutet.