Mål rörande interimistiskt beslut om fortsatt assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 554-18

Målet rör en 12- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av flera psykiska funktionsnedsättningar. Han yrkade att kammarrätten skulle interimistiskt besluta att han fick fortsatt assistansersättning i en omfattning som motsvarade Försäkringskassans första beslut, till dess att förvaltningsrätten hade avgjort målet. Han anförde att Försäkringskassans beslut innebar att en för honom mycket betydelsefull social förmån inte längre skulle utgå.

Kammarrätten meddelade att ett interimistiskt beslut kan komma i fråga redan då utgången i ett mål framstår som oviss, när det gäller en mycket betydelsefull social förmån som staten tillhandahållit och det inte fanns något motstående intresse. Domstolen fann att det fanns skäl att besluta att Försäkringskassans beslut inte skulle gälla i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga avgörande.