Mål rörande interimistiskt yrkande om personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1259-18

Målet rör en 15- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle ändra förvaltningsrätten beslut och interimistiskt förordna att han hade rätt till personlig assistans. Kammarrätten konstaterade att en domstol som ska pröva ett överklagande får besluta att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla och även besluta om saken. För detta krävs det en stor sannolikhet att det överklagade beslutet kommer att ändras i sak. Om målet innebär betydande olägenheter för den enskilde kan domstolen meddela inhibition redan när utgången framstår som oviss. I det här fallet meddelade kammarrätten att beslutet medförde betydande olägenheter för honom och att utgången framstod som oviss. Det fanns därmed skäl att delvis bifalla överklagandet och interimistiskt besluta att killen hade rätt till personlig assistans.