Mål rörande kammarrättens interimistiska beslut i mål om assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1672-18

Målet rör en 46- årig kvinna som ansökte om assistansersättning men som inte bedömdes tillhöra personkrets 3. Försäkringskassan avslog hennes ansökan med motivering att det inte framgick av det medicinska underlaget att det fanns en medicinsk förklaring till det hjälpbehov som hon hade uppgett. Försäkringskassan yrkade att förvaltningsrättens interimistiska beslut skulle upphävas då det inte ansågs sannolikt att förvaltningsrätten skulle komma att upphäva Försäkringskassan beslut.

Kammarrätten konstaterade att det kunde bli aktuellt med ett interimistiskt beslut om det framstod som sannolikt att det överklagade beslutet skulle komma att ändras. Det krävdes en hög grad av sannolikhet. Kammarrätten meddelade att det inte framgick av underlaget en obetydlig skillnad vid en jämförelse mellan hennes besvär och aktivitetsbegränsningar dessa medförde. Enligt kammarrätten saknades det förutsättningar för att hon genom ett interimistiskt beslut skulle få behålla sin assistansersättning.